Thema

WiCo 2017

Introductie

Een voedselconsument zijn we allemaal. De meesten onder ons zijn ook voedselverspillers in mindere of meerdere mate. Nederlanders gooien gemiddeld 135 kilogram per individu per jaar weg. Per persoon per dag komt dat dus neer op een voedselverspilling van 370 gram. Als we dit in geld uit gaan drukken komt dat neer op een verspilling van ongeveer 150 euro per jaar per persoon. Denk je eens in wat je allemaal met dit geld zou kunnen doen.
Elke dag maken we keuzes met betrekking tot voedsel. We dienen ethische overwegingen te maken in het leven, dus ook wat betreft voedselaankopen. De WiCo doelt er op om met elkaar na te denken over ons gedrag als voedselconsument. Bewustwording over wat we wel en niet consumeren en de motieven hierachter zijn daarbij erg belangrijk. Economisch politieke motieven of christelijke motieven kunnen een uitgangspunt zijn.
We zullen tijdens de winterconferentie ook stilstaan bij verantwoordelijk consumeren in de praktijk. We zullen hierbij nadenken over wat onze individuele verantwoordelijkheden zijn. Tevens zullen een lokaal en nationaal voedselbeleid behandeld worden. Middels twee lezingen wordt dit vorm gegeven.
Misschien bent u al dan niet geïnteresseerd in voedsel. Hoe dan ook, we zijn allemaal voedselconsument en -verspiller en we hebben dus per definitie met dit thema te maken. We nodigen u daarom ook van harte uit om bij de WiCo en bij beide lezingen aanwezig te zijn.

Themamoment I – Verantwoordelijkheid van de consument

Lector: Corné Rademaker

De eerste lezing zal gaan over de verantwoordelijkheid die je als consument hebt ten opzichte van de ondernemer of boer. De motieven voor keuzes komen hierbij aan bod. In hoeverre ben je als consument verantwoordelijk voor de ethische afwegingen van de ondernemer: bijvoorbeeld een boer die roofbouw pleegt, omdat hij te weinig geld krijgt voor zijn producten? Vraagt erkenning van de werkelijkheid als Gods schepping ook aan de consumptiekant om bepaalde deugden? Ben je als consument verantwoordelijk voor een eerlijke prijs? Zijn wij bijvoorbeeld bereid een paar euro meer te betalen voor een product met een eerlijke prijs? De deugd van verantwoordelijkheid en bereidwilligheid en motieven met betrekking tot consumptiegedrag zal tijdens de lezing naar voren komen.
Corné Rademaker (1989) studeerde Dierwetenschappen aan Wageningen University en Filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In november 2014 begon hij zijn doctoraat bij PHI over de waarde van de normatieve praktijkbenadering voor het begrip van ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van landbouw en veeteelt in sub-Sahara-Afrika.

Themamoment II – Voedselverspilling en -beleid

Lector: Dr. Ir. Leon Meijer (CU)

 Tijdens de tweede lezing zal er worden ingegaan op voedselverspilling. We hopen stil te staan bij het weggooien van eten en de lector zal voorbeelden noemen van experimenten hiermee. Verder zal er ook worden ingegaan op het invoeren van een lokaal en nationaal voedselbeleid en de reden hiervoor.
Dr. ir. Leon Meijer studeerde biologie en aquacultuur aan de universiteit in Wageningen. Destijds was hij ook lid van Dei Gratia. Sinds 2014 is hij namens de ChristenUnie wethouder in de Gemeente Ede.